Před více než rokem jsme spustili čističku odpadních vod, která výrazně zlepšila parametry výstupní odpadní vody a pomáhá snižovat zátěž životního prostředí. V tomto článku vám představíme další konkrétní krok, který jsme v TORAY podnikli s cílem dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti našich výrobních aktivit. Dlouhodobá udržitelnost podnikání již není pouze módní trend, ale spíše nutností k přežití v dnešním vysoce konkurenčním světě. Šetření energiemi a lepší využívání přírodních zdrojů je jednou z nejlepších cest do budoucna. Rekuperace odpadního tepla je jednou z konkrétních možností. Pojďme se podívat, jak tuto metodu realizujeme nás.

 

Funkce RTO jednotky

Nejprve si řekněme, co je to RTO jednotka a jak funguje. Regenerativní Termická Oxidace je proces, při kterém prochází odpadní plyn keramickým ložem do oxidační komory, kde dochází k oxidaci těkavých organických sloučenin. Při výrobě našich bezvodých ofsetových desek používáme organická rozpouštědla, která se při procesu sušení odpařují. Musíme však zajistit, aby se nedostala do ovzduší nebo k lidem, a proto takto kontaminovaný vzduch odsáváme silnou ventilační soustavou. Jak ale tento vzduch plný rozpouštědel vyčistit? Právě tím „přepálením“, nebo chcete-li odborně – termickou oxidací.

Oxidační komora naší RTO jednotky má objem asi 10 m3 a je vyplněna několika tisíci šamotových cihel. Ty je nutné pro nastartování procesu napřed nahřát na teplotu okolo 800 °C. K tomu musíme zapálit plynový hořák o výkonu 1 MW a sadu cihel zahřívat asi 2 hodiny. Teprve poté můžeme do komory vpustit kontaminovaný vzduch. Těkavé látky v něm obsažené se začnou spalovat a měnit své chemické složení na látky, které nejsou lidem a životnímu prostředí zdaleka tak nebezpečné.

A zde přichází další dobrá zpráva. Jakmile začnou organická rozpouštědla obsažená v kontaminovaném vzduchu hořet, vznikající energie udržuje teplotu uvnitř oxidační komory na požadované úrovni. V tomto momentu můžeme konečně zastavit přívod zemního plynu k hořáku, který komoru na počátku vyhříval. Systém pak pracuje trochu jako perpetuum mobile a pro správnou funkci oxidace již nemusíme dodávat další energii, jako je zemní plyn.

výměník na rekuperaci odpadního tepla

Rekuperace odpadního tepla

Výstupní spalinový vzduch má ale stále ještě relativně vysokou teplotu okolo 180°C. Proto jsme vložili horkému vzduchu do cesty tepelný výměník pracující na principu vzduch – kapalina. Záměrně jsme pro rekuperaci tepla ze vzduchu nevyužili tradiční medium vodu, ale kapalinu podobnou glykolu. Ta má podstatně vyšší teplotu varu, přesně 160 °C a umožňuje z horkého vzduchu „vytěžit“ větší množství energie, než by dokázala přenést obyčejná voda. Glykolové médium ohřáté na teplotu 120 °C pak vracíme zpět do výrobního provozu bezvodých ofsetových desek. Používáme jej k předehřívání vzduchu, kterými zásobujeme sušící komory nanášecí linky vyrábějící bezvodé ofsetové desky. Dalším využitím získaného tepla je podpora systému vytápění výrobních prostor v zimních měsících.

    Ekologie a ekonomika

    A kolik to vlastně stálo a co to přinese? Celková investice činila přibližně 11 milionů korun. Rekuperací odpadního tepla ušetříme denně asi 1000 kubíků zemního plynu, což je při dnešních cenách roční úspora asi 5 milionů korun. Investice se tedy vrátí do 2 let. Stejně jako ekonomická návratnost je však důležitý i přínos pro životní prostředí. Ročně uspoříme okolo 325 000 kubíků plynu, což je podobný objem jako je roční spotřeba 175 průměrných českých domácností bydlících v rodinném domě a využívajících plyn jako hlavní zdroj energie. Úsporou spotřeby zemního plynu snížíme emise CO2 do atmosféry o přibližně 620 tun ročně v porovnání se stavem před instalací rekuperačního systému. Toto množství představuje redukci přímých emisí CO2, které u nás vznikají spalováním zemního plynu, o 7 %. 

    Vliv vypouštění CO2 do ovzduší na globální oteplování je dnes již všeobecně známý. Můžete namítnout, že snížení přímých ročních emisí CO2 naší společnosti o 7 % klimatickou změnu nezastaví, a budete mít pravdu. Ale každá úspora se počítá a je důležitá. Tento projekt není prvním, ale ani posledním krokem v cestě za dlouhodobou udržitelností našich výrobních aktivit. O našich nových záměrech vám přineseme informace v dalších příspěvcích.