Nová čistička odpadních vod v TORAY je již několik měsíců ve zkušebním provozu a již nyní pomáhá snižovat zátěž životního prostředí, kterou textilní výroba přináší.  Není žádným tajemstvím, že výroba textilních materiálů je náročná na spotřebu přírodních zdrojů. Kromě energie ve formě elektřiny a plynu je tím klíčovým zdrojem pro naši továrnu voda.

Vodu využíváme na tkalcovně k zanášení útkového vlákna do osnov na vodních tryskových stavech. Nepřetržitě jich u nás pracuje více než čtyři sta. Vodu potřebujeme i k úpravám textilií včetně jejich barvení na tisíce různých odstínů požadovaných našimi zákazníky. Čerpáme ji z pěti vrtů, které jsou hluboké několik stovek metrů, ale pouze v takovém množství, které nám povolily příslušné úřady. Po průchodu vody našimi výrobními procesy se o ni musíme znovu postarat a upravit ji tak, aby plnila limity pro přijetí na městskou čističku odpadních vod v Prostějově.

 

Proč?

Co nás vedlo k rozhodnutí začít v našem areálu upravovat výstupní odpadní vodu? Zde je několik dobrých důvodů:

  • náš zodpovědný vztah k životnímu prostření a využívání přírodních zdrojů včetně vody v souladu s politikou Toray Group a  přístupem k řešení Klimatické změny
  • zájem klíčových zákazníků o vlivy procesů výroby našich tkanin na životní prostředí a dlouhodobou udržitelnost celého textilního odvětví
  • snížení zátěže na městskou čističku odpadních vod, která se s postupnou diverzifikací a rozšiřováním naší výroby také zvyšovala

 

Kdy a co?

Výstavba naší ČOV byla zahájena v červenci 2021.  Této fázi však předcházela více než dvouletá příprava. Na zmenšeném technologickém modelu (tzv. pilot plantu) jsme ověřovali účinnost plánované technologie úpravy vody, typy chemikálií a jejich optimální dávkování, které povede k dosažení dobrých parametrů výstupní upravené vody. Spolupráce s externími odborníky byla nezbytná.   

Stavební práce a instalace technologie upravující vodu jsme dokončili v březnu 2022. Celková investice představuje více než 60 milionů korun. Od této doby pracuje naše ČOV ve zkušebním provozu, v jehož rámci dolaďujeme požadovanou účinnost technologie a provozní dávkování. Již v této fázi se nám daří dosahovat dobrých výsledků a podstatně redukovat množství a koncentrace znečisťujících látek v odpadní vodě vypouštěné na městskou čističku.   

Čistička odpadních vod - vnější pohled

Jak?

Naše ČOV upravuje veškeré průmyslové odpadní vody vznikající při procesech tkaní, barvení a finálních úprav  tkanin. Jedná se přibližně o 1600 kubických metrů vody denně nebo řádově 500 tisíc kubíků ročně. Tyto velké objemy vody upravujeme uvnitř nově postavené budovy o rozměrech cca 8 x 35 metrů. Zde jsme umístili technologii složenou ze čtyř procesů:

  • koagulace – přidávání speciální chemikálie (koagulantu), která na sebe naváže nečistoty
  • flokulace – přidávání chemikálie upravující pH a podporující tvoření shluků nečist, které následně natékají do flotační jednotky
  • flotace – provzdušňování a promíchávání upravované vody mikrobublinkami vzduchu. Ty nadnášejí vysrážené znečišťujících látky ve formě plovoucí vrstvy kalové pěny směrem nahoru k hladině flotační jednotky. Vysrážené nečistoty jsou pravidelně stírány z povrchu hladiny pohyblivými hrably.
  • odstřeďování – kal shromažďujeme v kalové jímce, odkud jej transportujeme do odstředivky. Zde jej vysokými otáčkami zbavíme další části vody a zhutněný kal shromažďujeme do přistaveného kontejneru.

Výsledkem je odpadní voda, ve které je množství znečišťujících látek sníženo řádově o  desítky procent. Naše odpadní voda pak bezpečně plní stanovené limity pro vypouštění na městskou ČOV. Vznikající kal v současnosti odstraňujeme ve spolupráci se speciálním zařízením na likvidaci tohoto druhu odpadu.

Čistička odpadních vod - vzorky upravované vody

 

Co bude dál?

Jaké máme s vodou a vznikajícími odpadními kaly plány do budoucna?

Rádi bychom vylepšili konečnou úpravu kalu tak, že jej ještě více vysušíme ve speciální sušičce. Přirozeným odpařením vody z kalu snížíme jeho objem a dokonce dostáhneme stavu, kdy kal bude možno použít jako alternativní palivo např. ve spalovnách. Pomůžeme tím využít zbytkovou energii k výrobě tepla a snížit potřebu spalovat neobnovitelná fosilní paliva.

Předčištěnou odpadní vodu, kterou nyní vypouštíme na městskou ČOV, bychom v budoucnu chtěli kompletně recyklovat a vracet do výrobních provozů. K tomu potřebujeme další speciální procesy jako jsou:

  • filtrace
  • ultrafiltrace
  • reverzní osmóza.

Recyklovaná voda pak bude splňovat přísné parametry pro opětovný vstup do naší výroby, jak nám prokázaly pilotní testy. Věříme, že se nám i tento plán v budoucnu úspěšně podaří realizovat ve velkém a možná o tom napíšeme další příspěvek.

Jestli vás toto téma zaujalo, chtěli byste o problematice úpravy vody zjistit více a třeba se do prostor naší ČOV podívat, kontaktujte nás. Celkem běžně a rádi umožnujeme exkurze a prohlídky provozu školám, vzdělávacím institucím nebo i občanským sdružením a zájmovým spolkům. Tak se třeba někdy potkáme i osobně.